folkogdans.no
Language Norsk - NorwegianLanguage English - EngelskLanguage Spansk
Home > Dictionary > Article

Vokal musikk

Det er fleire sjangrar innan den vokale folkemusikktradisjonen i Noreg, som lokk, bånsull, ballade, bygdevise, stev og religiøse folketonar. I Telemark og Setesdal vert den vokale folkemusikken kalla kveding.

Noko som er felles for den vokale folkemusikken er at formidlinga av teksten står sentralt - ein god folkesongar skal fortelje ei historie med songen sin.

Orda vert sungne som dei ville vore sagt i munnleg tale, og melodien vert tilpassa verselinene, slik at melodien kan variere noko frå vers til vers. Den vokale folkemusikken vert elles kjenneteikna ved at den ofte har svevande intervall, det vil seie intervall som er litt høge eller låge samanlikna med den vanlege tempererte skalaen som ligg til grunn for det meste av annan musikk.

Mange vokale folkemusikarar ornamenterer i songen sin, ved at dei "krullar", og glissando, glidetonar, er også vanleg.